Book chapters

2016

Vila M., Berdalet E., Viure L., Alechaga È., Àlvarez J., Arasa R., Biel L., Caixach J., Domingo-Dalmau A., Estrada M., Farràs J., Hernandez-Llamas S., Isern-Fontanet J., Lacorte S., Moyano E., Palacios O., Sànchez J., Abós-Herràndiz R. "The microalgae Ostreopsis cf. ovata blooming in NW Mediterranean coastal areas: a multidisciplinary approach to understand their impacts on human health. In: Libro de Actas del IX Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua. Ed: Funcación Nueva Cultura del Agua, pp. 1130-1140.

2014

Ferrera I, Balagué V, Voolstra CR, Aranda M, Bayer T., Abed RMM, Dobretsov S., Owens SM, Wilkening J., Fessler JL, Gilbert JA. "Molecular methods for biofilms". Dins: Biofouling Methods (Eds. S. Dobretsov, J.C. Thomason and D.N. Williams). John Wiley & Sons, Ltd, Oxford, UK.

2013

Ballesteros E., Cebrian E., Camp J. "Les badies", pàg. 146-147. Dins: Bueno, D. (dir.) (2013). Ecosistemes dels Països Catalans. Suplement de la Història Natural dels Països Catalans. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 320 pàgines.

Camp, J., Garcés, E., Vila, M., Flo, E. "Les aigües litorals", pàg. 124-125. Dins: Bueno, D. (dir.) (2013). Ecosistemes dels Països Catalans. Suplement de la Història Natural dels Països Catalans. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 320 pàgines.

Camp, J., Garcés, E., Vila, M. "La columna d’aigua", pàg. 148-149. Dins: Bueno, D. (dir.) (2013). Ecosistemes dels Països Catalans. Suplement de la Història Natural dels Països Catalans. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 320 pàgines.

Marret, F. and Garcés, E. (2013) Future research foci for the ecology and palaeoecology of dinoflagellates and their cysts. In: Lewis, J. M., Marret, F. & Bradley, L. (eds). “Biological and Geological Perspectives of Dinoflagellates”. The Micropalaeontological Society, Special Publications. Geological Society, London, pp. 189–195.

2012

Garcés, E., Camp, J. (2012) Habitat changes in the Mediterranean Sea and the consequences for Harmful Algal Blooms formation. In: Life in the mediterranean Sea: a look at habitat changes. Noga Stambler editor. Nova Science Publishers, Inc.

2011

Garcés, E., Camp, J. (2011). Les proliferacions algals nocives en la mar Mediterrània, In: Casadevall, M., Lloret, J., Muñoz, M. (Eds.), Home vs. mar. Quaderns de medi ambient: 2, Girona: Documenta Universitaria, pp. 89-95.


Tovar-Sánchez A., Basterretxea G., Garcés E., Masqué P., García-Solsona E., Marbà N. (2011). Caracterización biogeoquímica del litoral del archipiélago de Cabrera. En: Proyectos de Investigación en parques nacionales: 2007-2010. Organismo Autónomo Parques Nacionales. pp:33-46.

2010

Garcés, E., Vila, M., Camp, J. (2010) Proliferacions de fitoplàncton a la zona costanera, pp: 327-348. In: Diversos autors "Fauna i flora. Suplement de la Història Natural dels Països Catalans". Barcelona. Enciclopèdia catalana. 456 pp.

2006

Steidinger, K. and Garcés, E. (2006). Life cycles of Harmful algae: an overview. In E. Graneli and J.T. Turner (eds.) Ecology of Harmful Algae. Springer Verlag. pp: 37-49.

Stolte W. and Garcés, E. (2006) Ecological aspects of Harmful Algal in situ population growth rates. In E. Graneli and J.T. Turner (eds.) Ecology of Harmful Algae. Springer Verlag.pp:139-152).

2003

Garcés, E, Vila, M, Masó, M, Camp, J. (2003) Harmful algae blooms in the Mediterranean Sea, the Catalan coast as an example. In: C. Rodriguez-Prieto and G. Pardini (eds) The Mediterranean Sea: an overview of its present state and plans for future protection. Servei de Publicacions de la Universitat de Girona, Girona, p 147-160.

2002

Garcés, E. (2002). Temporary cysts in dinoflagellates in LIFEHAB: Life history of microalgal species causing harmful blooms. European Commission. Research in Enclosed Seas series-12. EUR 20361. pp.46-48. Brussels.

Garcés E., Zingone, A., Montresor, M., Regera B. and Dale, B. (eds) (2002). LIFEHAB: Life history of microalgal species causing harmful blooms. European Commission. Research in Enclosed Seas series-12. Brussels.

Zingone A, Garcés E, Wyatt T, Silvert B, Bolch C (2002) The importance of life cycles in the ecology of Harmful Algal Blooms. In: Garcés E, Zingone A, Montresor M, Reguera B, Dale B (eds) LIFEHAB: Life histories of microalgal species causing harmful blooms. Luxembourg: Office for the Official Publications of the European Communitie, p 134-137.

1988

Camp J. (1988) Bases de la producció primària a les badies del delta de l’Ebre. En: Llibre Blanc de l’aqüicultura a Catalunya. Generalitat de Catalunya.